Agentúra Lotty
FacebookGoogleplus
Práca: EU On-line registrácia
Opatrovanie: SR @ pre priateľov
Opatrovanie EU Bezplatné @ aktuality
Ilustrácia...
EuProgres s.r.o.
Banská Bystrica: 974 01, Horná 54,    Lokalita TU
tel: 048 415 5136 info@euprogres.sk
mobil: 0918 328 837, 0908 737 303

KONTAKTY


Všetko o živnosti v Rakúsku


Všetko o živnosti v Rakúsku
On Line Registrácia klinite TU
Ak máte otázky píšte na: register@euprogres.sk


Všetko o živnosti v Rakúsku

** Ohlásenie živnosti- Gewerbeanmeldung
** Pozastavenie živnosti - Ruhendmeldung des Gewerbes
** Obnovenie živnosti - Wiederbetriebsmeldung
** Zrušenie živnosti - Zurücklegung des Gewerbes


Práca opatrovateľky v Rakúsku

Ak máte záujem pracovať v Rakúsku ako opatrovateľka alebo pracovníčka v domácnosti je potrebné si založiť živnosť (selbständige Betreuungskraft).

Krok po kroku
1. založiť živnosť,
2. podať oznámenie o živnostenskej činnosti na finančný úrad ,
3. podať oznámenie o živnostenskej činnosti do sociálnej poisťovne

Predpoklady pre získanie a vykonávanie živnosti
* svojprávnosť (Eigenberechtigung) – dovŕšenie veku 18 rokov
* štátna príslušnosť v krajinách EÚ
* bezúhonnosť - žiadne vylučujúce okolnosti napr. žiadne odsúdenie súdom, pokutované delikty alebo finančné trestné činy.

Doklady k založeniu a živnosti
* Prihlásenie sa k pobytu - Meldezettel (Magistrat, Gemeinde).
* Formulár žiadosti na ohlásenie živnosti sa spravidla vyplňuje až na živnostenskom úrade.
* Potvrdenie z WKO-Neugründungsförderung.
* Žiadosť na prihlásenie živnosti na živnostenskom úrade (Magistrat, Bezirkhauptmanschaft).
* Doklady:: OP, alebo cestovný pas, výpis z registra trestov v nemčine-úradný preklad, nie straší ako 3 mesiace,
    Meldezettel, Neugründungsförderung.
* Žiadateľ - t.j. opatrovateľ/ka je povinná ísť sa nahlásiť na komoru živnostníkov – WKO ,
   kde obdrží dokumenty pre prihlásenie sa do sociálnej poisťovne – SVA a na finančný úrad – Finanzamt.Ohlásenie (založenie) živnosti - Gewerbeanmeldung

Predmet činnosti: voľná živnosť „opatrovateľstvo“ alebo “pomocnica v domácnosti“.
Vykonávanie voľnej živnosti je potrebné prihlásiť na miestny príslušný živnostenský úrad (Gewerbebehörde).

Pri registrácii živnosti je nutné predložiť


* osobné dokumenty – rodný list (Geburtsurkunde) príp. sobášny list (Heiratsurkunde) pri zmene priezviska,
* občiansky preukaz (Statsbürgerschaftsnachweis) alebo cestovný pas (Reisepass,
* úradný doklad o akademickom titule v prípade potreby (Nachweis des akademischen Grades),
* výpis z registra trestov domovského štátu (Strafregisterbescheinigung) nie starší ako 6 mesiacov pri osobách
    s pobytom v zahraničí,resp. pri pobyte v Rakúsku na dobu kratšiu ako 5 rokov,
* pri prvom zakladaní živnosti tzv. prehlásenie o novom založení (Erklärung der Neugründung) potvrdené
    príslušnou obchodnou komorou (Wirtschaftskammer) – možno doložiť dodatočne,
* potvrdenie o prihlásení k pobytu (Meldezettel),
* povolenie k pobytu na cudzineckom úrade (Anmeldebescheinigung bei der Fremdenbehőrde) najneskôr
    do 3 mesiacov od príchodu na územie Rakúska .

Formulár žiadosti o živnosť
* popis živnosti „opatrovateľstvo“ („Personenbetreuung“) alebo „pomoc v domácnosti“ („ Hausbetreuung“).
    podľa typu práce.
* miesto vykonávania činnosti – adresa (Gewerbestandort),
* osobné údaje žiadateľa : krstné meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a miesto narodenia,
    štátna príslušnosť, číslo sociálneho poistenia.

Miesto výkonu živnosti, uviesť pri registrácii živnosti, možnosti
* vlastný byt, bydlisko (eigene Wohnung); * sídlo sprostredkovateľskej agentúry (Sitz der Vermittlungsagentur);
* adresa opatrovanej osoby (Wohnung des Betreuungsbedűrftigen)

Všetky dokumenty musia byť
v origináli spolu s úradne overeným prekladom vykonaným na území Rakúska.
Preklad môže byť vykonaný len súdnymi prekladateľmi s prísahou (beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetcher).

Kroky po podaní žiadosti o živnosť


Začatie živnosti
Odo dňa prihlásenia živnosti –je dovolené vykonávať činnosť za predpokladu, že boli splnené všetky podmienky a k žiadosti boli priložené všetky požadované dokumenty.

V priebehu niekoľkých týždňov obdrží opatrovateľka
* živnostenský list,
* potvrdenie o sociálnom poistení,
* E-card – kartičku poistenca, s ktorou bude opatrovateľ/ka ošetrený/á v Rakúsku,
* formulár E-106, ktorý je potrebné odovzdať do príslušnej poisťovne na Slovensku.

Doklady mať pri sebe
Na základe tlačiva E106 obdrží opatrovateľ/ka kartičku poistenca, s ktorou bude bezplatne ošetrený/á na Slovensku.
Doklady – živnostenský list, E-card a potvrdenie o poistení v Rakúsku je potrebné, aby opatrovateľ/ka nosil/a stále so sebou!

Odvody
Opatrovateľka v Rakúsku od dátumu založenia živnosti je povinná platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Miesto výkonu činnosti
Pri založení živnosti automaticky sa pridelí aj Standort (miesto výkonu činnosti), kde Vám bude zasielaná pošta.


Pozastavenie živnosti - Ruhend des Gewerbes

* Živnosť je možné pozastaviť na pobočke príslušnej hospodárskej komory-WKO.
* Zákonná lehota na pozastavenie živnosti je 3 týždne po ukončení živnostenskej činnosti,
    vo výnimočných prípadoch je možné pozastavenie živnosti až 18 mesiacov dozadu.
* Pri spätnom pozastavení živnosti sa spätne zruší aj povinné sociálne poistenie v SVA.
* Spätne nie je možné zrušiť iba jednu časť z povinného poistenia a to zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie
    SVA sa ukonči len ku koncu mesiaca, počas ktorého bude doručené oznámenie o pozastavení živnosti.

Živnosť sa pozastavuje na dobu neurčitú, táto doba nie je ničím obmedzená!!!

Po pozastavení živnosti
* Živnostník obdrží z WKO – obchodnej komory doklad o pozastavení živnosti / Ruhendmeldung /
    k uvedenému dátumu a takisto následne aj zo SVA – sociálnej poisťovne doklad o pozastavení.
* Ak živnostník nemá všetky platby – odvody uhradené, bude k dokladu o pozastavení zo SVA
    priložený aj doklad s požadovanou sumou na zaplatenie.
* Potvrdenie o pozastavení je nutné čo najskôr doručiť do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne na Slovensku,
    kde bude poistencovi obnovené zdravotné poistenie.
* Po pozastavení živnosti nezaniká povinnosť platiť povinné členské príspevky. Ak je živnosť neaktívna
    minimálne 6 mesiacov počas kalendárneho roka, poplatok sa znižuje o 50%.


Obnovenie pozastavenej živnosti - Wiederbetriebmeldung des

Obnovenie už existujúcej pozastavenej živnosti sa nahlási písomne alebo telefonicky na WKO, resp. magistrátu, kde bola živnosť otvorená alebo prehlásená.
Živnosť sa musí obnoviť ihneď po začatí podnikateľskej činnosti a to najneskôr do 3 týždňov.

* Pozastavenie ako aj obnovenie živnosti nie je spoplatnené.
* Obchodná komora / WKO / alebo magistrát po obnovení automaticky upovedomí
    aj finančný úrad a sociálnu poisťovňu.
* Živnostník je od dátumu spustenia živnosti povinný platiť odvody do SVA, bez ohľadu na to,
    či živnosť bola obnovená na začiatku alebo ku koncu mesiaca.
* Žiadosť o pozastavenie je potrebné poslať poštou. Pri elektronickom zaslaní žiadosti,
    si spravidla WKO dodatočne písomne vyžiada originálny podpis žiadateľa.


Zrušenie živnosti - Zurücklegung des Gewerbes

Pre zrušenie živnosti je potrebné písomne, faxom alebo mailom upovedomiť príslušný Bezirkhauptmannschaft al. magistrát. Príslušný úrad potom upovedomí SVA a finančný úrad.

* Ukončenie živnosti nadobúda účinnosť dňom doručenia žiadosti na živnostenský úrad a je neodvolateľné.
* Zrušiť živnosť sa nedá spätne, platí len k aktuálnemu dátumu a nedá sa odvolať.
* Ukončením živnosti končí aj povinné zdravotné a sociálne poistenie a to ku koncu mesiaca, v ktorom bola živnosť zrušená (v prípade, že nie je súbežne vykonávaná iná zárobková činnosť napr. v závislom pomere).
Potvrdenie o ukončení živnosti, zaslané z SVA, je potrebné zaniesť do príslušnej pobočky zdravotné poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené poistenie.

* Po zrušení živnosti obdržíte vyrozumenie o zrušení, doklad nadobúda okamžitú platnosť.
    Ak by si opatrovateľ/ka chcel/a znovu živnosť obnoviť, bude znovuotvorenie spoplatnené, a to vo výške cca 70,- Eur a budú znovu požadované doklady ako pri novootvorenej živnosti..


Opätovné založenie živnosti

ak už bola na danú podnikateľskú činnosť živnosť otvorená a potom zrušená, nie je potrebné, aby sa žiadateľ dostavil na príslušný úrad pre zriadenie živnosti osobne, postačí požadované doklady /občiansky preukaz a výpis z registra trestov v NJ / zaslať poštou.

Žiadosť o živnosť musí obsahovať
* popis živnosti – t.j. že sa jedná o „opatrovateľstvo“ („Personenbetreuung“),

* miesto vykonávania činnosti – adresa (Gewerbestandort), osobné údaje žiadateľa o živnosť:
    krstné meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a miesto narodenia, štátna príslušnosť,
    číslo sociálneho poistenia.
* Miestom výkonu živnosti, ktoré je nutné uviesť pri registrácii živnosti, môže byť:
    vlastný byt, bydlisko, sídlo sprostredkovateľskej agentúry, byt, bydlisko opatrovanej osoby.


Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu

Po príchode do rodiny dbať na to, aby sa v súčinnosti s rodinou, v ktorej sa opatrovateľka nachádza, nahlásili k prechodnému (vedľajšiemu pobytu)
v priebehu 3 dní po príchode do rodiny na príslušnom obvodnom úrade.

Na úrade vyplníte Antragsformular, ktorý musí podpísať rodina.
Opatrovateľ/ka sa preukazuje pri tomto úkone občianskym preukazom alebo pasom.
Opatrovateľka po príhlásení obdrží takzvaný Meldezettel, ktorý by si mala uschovať.
Keď si je opatrovateľka vedomá, že do rodiny ide naposledy, mala by sa ísť sama odhlásiť z prechodného pobytu a to najskôr tri dni pred odchodom z rodiny.
Pokiaľ sa z nepredvídateľných dôvodov neodhlásila, môže tak urobiť aj písomne alebo faxom na obvodnom úrade, kde bola prihlásená.